„10×10.000 FT 3 TALLÉRÉRT!” NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1) Játékszabályzat

A „10×10.000 Ft 3 Tallérért!” Nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

1. A Co-op Star Zrt. (székhely: 5100 Jászberény, Ady Endre út 22., Adószám: 11823513-2-16) a továbbiakban: Szervező) promóciós játékot (a továbbiakban: Játék) szervez, az itt meghatározott feltételekkel (a továbbiakban: Játékszabályzat).

A Játékos a blokk beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

1.1 A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon magyar állampolgárú, természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt, 2023. november 13. és december 3. között törzsvásárlói kártyájukkal egyszerre, legalább 3 Tallér márkaterméket vásárolnak a Co-op Star Zrt. által ellátott boltokban és a nyereményládába bedobják a vásárlást igazoló blokkot olvasható névvel, e-mail címmel (továbbiakban együtt: Pályázat). 10 játékos egyenként 10.000 Ft értékű Tallér ajándékcsomagot nyer.

1.2 A Játékos a Játékban akkor vehet részt, ha bedobja a vásárlást igazoló blokkot a bolti nyereményládába. Olvashatóan megadja vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy e-mail címét a Co-op Star Zrt. marketing célú üzenetek eljuttatásához felhasználhassa.

1.3 A Játék időtartama alatt egy Játékos bármennyi Pályázatot bedobhat a ládába, azonban egy blokkot csak egyszer használhat fel. Ha valaki több Pályázattal kíván indulni,  minden Pályázathoz külön blokkon szereplő vásárlás szükséges.

2) A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. november 13. 0 óra 00 perc 01 mp-től 2023. december 3. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart.

3) A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSÉNEK FELTÉTELEI

3.1 A Pályázatokat a Co-op Star Zrt. boltjaiban található nyereményládába lehet bedobni.

3.2 Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt a több Pályázatot beküldeni.

3.3 A játékban csak valós adatokkal, maradéktalanul kitöltött Pályázatok beküldői vehetnek részt. A jelen szabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – így akár szándékos magatartás, akár véletlen elírás, technikai hiba stb. miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra.

3.4 Nem vehetnek részt a játékban olyan bizonylatok, számlák melyeken nem található AP kód illetve nem jelenik meg a blokkon a törzsvásárlói kártya száma. Amennyiben a blokk sérült, nem olvasható, vagy egyéb módon károsodott, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. törzsvásárlói kártya száma, AP kód stb.), a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban.

3.5 A Szervező a legnagyobb gondossággal jár el a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, a Pályázónál vagy harmadik személyeknél felmerülő vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.6 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése ellenőrzése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis illetve hamisított blokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék.

Ilyen játékosoknak minősülnek például az egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal, Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.

3.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatbeküldés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok beküldött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

3.8 A Játékban résztvevő blokkok érvényességével, valamint a Játékszabályzat jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a blokkok tulajdonjogával vagy birtoklásával összefüggően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

4) NYEREMÉNY

4. 1. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők közül 10 nyertest sorsolunk ki, akik egyenként 10.000 Ft értékű Tallér ajándékcsomagot nyernek. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a fent írt nyeremények átadását meghiúsító események bekövetkeztekor alternatív nyereményt ajánljon fel a nyerteseknek, a jelen szabályzatban meghirdetett nyereménnyel azonos értékben.

4.2. Nyeremény átadása

A sorsolást követően a Nyertes játékos e-mailben visszaigazolást kap a nyeremény átvételének idejéről és helyéről. A nyeremény átvételének helye a nyertes blokkon található üzlet, ahol átvételi elismervény aláírása után vehető át a Nyeremény. Amennyiben a nyertes a nyereményt értesítéstől számított 15 napon belül nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Játékos téves adatszolgáltatásából (pl. névelírás, hibásan feltüntetett email cím) eredően a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Co-op Star üzleteinek listája ITT ÉRHETŐ EL.

4.3. Megszerezhető nyeremények száma

A játékban egy játékos maximum 1 db nyereményre lehet jogosult.

 

5) ADÓZÁS

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyeremény kézbesítésével járó szállítási költséget a Szervező viseli.

6) INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.coopstar.hu weboldalon érhetőek el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a boltokban elhelyezett reklámplakátokon, illetve a játék ideje alatt elhelyezett hirdetéseken keresztül.

7) ADATVÉDELEM

7.1 A Játék során a Játékosok a jelen Játékszabályzat szerint személyes adatokat adnak meg, amelyek tekintetében az adatkezelő a Szervező. A Szervező az adatkezelés során a jelen Játékszabályzat, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el. Az adatfeldolgozó a Szervező, aki a Weboldalt üzemelteti, ezen keresztül a Pályázatokat gyűjti és feldolgozza, majd a kiértesítéseket, kapcsolatfelvételt, és a nyeremények átadását bonyolítja.

7.2 Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

(a) a Pályázat során megadott adataikat (ideértve a személyes azonosító adatokat, valamint a vásárlást azonosító AP kódot és időpont adatokat) a Szervező gyűjtse és tárolja;

(b) nyertességük esetén nevüket és a vásárlást azonosító AP kódot és időpont adatokat minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;

(b) nyertességük esetén a nyeremény kézbesítéséhez és az adófizetéshez szükséges további adatokat (kézbesítési cím, adóazonosító) a Szervezőnek átadnak, amelyeket a Szervező kizárólag a kézbesítés és adófizetés céljára használ fel;

(d) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.3 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a marketing@coopstar.hu email címen vagy a Co-op Star Zrt. 5100 Jászberény Ady Endre út 22. postai címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): a marketing@coopstar.hu e-mail címen.

8) VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Amennyiben a nyertes a nyereményt 15 napon belül nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező a nyertesek névsorát a www.facebook.com/coopstarzrt weboldalon hozza nyilvánosságra legkésőbb 30 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg.

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a www.coopstar.hu honlapunkon közlünk a Játék résztvevőivel.

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Jászberény, 2023.11.10.
Co-op Star Zrt.
Szervező

Adatkezelési tájékoztató

1) ADATVÉDELEM

 • Az adatkezelés célja és fogalma

A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása érdekében a

 • Pályázat érvényessége,
 • Nyertesek azonosítása,
 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
 • Nyeremények feladása/átadása céljából kezelje.

Az adatkezelés további célja a Játékosok Pályázatának azonosítása a sorsolás során.

Bármely Játékos e-mail címének, valamint a Pályázat során megadott egyéb adatainak (pl. név stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

A Játékos abban az esetben vehet részt a Játékban, ha az adatkezeléshez megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását adatai marketing célú felhasználására.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a Pályázat beküldése során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. A Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltaknak, megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a Szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján.

A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv”) rendelkezéseit.

 • Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozók végzik.

Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult a Szervező és a Szervezővel üzleti kapcsolatban álló bolti alkalmazottak, gépkocsivezetők. Az adatok megismerésére a Szervezőnek és a Szervezővel üzleti kapcsolatban álló a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Adatkezelő: Co-op Star Zrt., (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 5100 Jászberény Ady Endre út 22., Adószám: 11500085-2-16,) a továbbiakban: Szervező”).

Adatfeldolgozó: Tisza-Coop Zrt., (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 5000 Szolnok Téglagyári út 13., Adószám: 11823513-2-16,) a továbbiakban: Szervező”).

Adatfeldolgozó: a Játék Szervezője a honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen tartalom szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan elsődlegesen informatikai szolgáltatásokat biztosít.

Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre

Név (vezeték- és keresztnév) pályázat beküldése + azonosítás + nyertes kihirdetése
E-mail cím pályázat beküldése, kapcsolattartás
AP kód pályázat beküldése
Vásárlás dátuma pályázat beküldése
Vásárlás helyszíne pályázat beküldése

 

 • Adatkezelő által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

Név (vezeték- és keresztnév) azonosítás
E-mail cím kapcsolattartás
AP kód pályázat beküldése
Vásárlás dátuma pályázat beküldése
Vásárlás helyszíne azonosítás, pályázat beküldése

 

 • Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja

Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az Adatkezelő nevében kezelik.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelősedéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatfeldolgozók az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő̋ felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – a törvény által erre feljogosított harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető̋ Személyes adatait.

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető̋, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatfeldolgozók gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 

 • A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a marketing@coopstar.hu email címen vagy a Co-op Star Zrt. 5100 Jászberény Ady Endre út 22. postai címen levélben. A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek.

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben a marketing@coopstar.hu email címen vagy a Co-op Star Zrt. 5100 Jászberény Ady Endre út 22. postai címen levélben. Szervező a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a marketing@coopstar.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

A Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább.

Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 • Adattovábbítási lehetőség

Jelen játékban beküldött Pályázatokkal kapcsolatban nincs adattovábbítás. 

 • Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • nyertesség esetén nevüket, AP kódjukat és a vásárlás időpontját a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték weboldalán.
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikkei, tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is a marketing@coopstar.hu e-mail címen.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.