ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 A „NYERJ AIR FRYER-T!!!” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

A CO-OP STAR ZRT Székhelye: 5100 Jászberény, Ady Endre u. 22. sz. Cégjegyzékszám: Cg.16-10-001694 (a továbbiakban: CO-OP Star Zrt.) az általa üzemeltetett CO-OP Star Zrt. Facebook oldalán szervezett „NYERJ AIR FRYER-T!!!” nyereményjátékban (továbbiakban „Nyereményjáték”) részt vevő személyek (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a CO-OP Star Zrt. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Nyereményjáték lebonyolítása során az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Az Érintett a játékban való részvétellel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1. FOGALMAK

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az adatkezelés jogalapja a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett jogosult a CO-OP Star Zrt-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

 

 1. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

Nyereményjáték szervezés/Kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, Érintett Facebook adatlapján nyilvános adatok

 Nyereményjáték szervezés/ Adatkezelés időtartama: Az adatokat a nyereményjáték kisorsolását követően más célból nem kezeljük

Nyereményjáték szervezés/ Adatkezelés célja: A részt vevő személyek számára nyereményjáték biztosítása

Nyereményjáték szervezés/ Adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása

Nyeremény átadása/ Kezelt adatok köre: Név, cím, (irányítószám, település utca, házszám, emelet, ajtó)

e-mail cím, arckép (fotó), adóazonosító jel

Nyeremény átadása/ Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a nyeremény átadásáig tart, a fotó megjelenítése a Facebook oldalon 2023. január 31-ig. Az adózással kapcsolatos adatokat 10 évig őrizzük meg

Nyeremény átadása/ Adatkezelés célja: A nyertes értesítése a nyereményről valamint a nyeremény átadása. Az adózási követelmények teljesítése.

Nyeremény átadása/ Adatkezelés jogalapja: A nyertes értesítésével és a nyeremény átadásával összefüggő adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adózással kapcsolatos adatok megőrzése jogi kötelezettség alapján valósul meg.

 A résztvevő az adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indoklás nélkül kérheti és élhet adathordozhatósághoz való jogával a CO-OP Star Zrt. címére küldött írásbeli kérelemmel.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét – kizárólag városnév feltüntetésével – illetve fotóját minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a CO-OP Star Zrt. kommunikációs felületén (CO-OP Star Zrt. Facebook oldala), mely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

 

 

 1. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a CO-OP Star Zrt, illetve a CO-OP Star Zrt munkavállalói jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Érintett által megadott adatok továbbítására nem kerül sor.

 

 1. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 •  Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 

Az Érintettnek joga van arra, hogy a CO-OP Star Zrt által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a CO-OP Star Zrt milyen adatot tart nyilván róla, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a CO-OP Star Zrt részére, aki az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. A CO-OP Star Zrt szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

 

A CO-OP Star Zrt a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért a CO-OP Star Zrt az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a CO-OP Star Zrt az Érintett rendelkezésre.

 

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az Érintett a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

 • Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére a CO-OP Star Zrt indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. A CO-OP Star Zrt minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

 • Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a CO-OP Star Zrt korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a CO-OP Star Zrt ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • A CO-OP Star Zrt–nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a CO-OP Star Zrt jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

A CO-OP Star Zrt az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére a CO-OP Star Zrt indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a CO-OP Star Zrt gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik;
 • a személyes adatokat a CO-OP Star Zrt jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa a CO-OP Star Zrt rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok, stb.)

 

Az Érintett a rá vonatkozó, a CO-OP Star Zrt rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a – CO-OP Star Zrt rendszerében.

 

A CO-OP Star Zrt az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a CO-OP Star Zrt meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, melyet a CO-OP Star Zrt részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő Érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen megadott a CO-OP Star Zrt részére. Ilyen adat az irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a CO-OP Star Zrt rendszereiből való törlésével.

 

 •   Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a CO-OP Star Zrt.

Az Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

 

 

 • Az elhunyt Érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a CO-OP Star Zrt-nél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy a CO-OP Star Zrt-nél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

 

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az Érintett, Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az Érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

 Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

 

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen a CO-OP Star Zrt- vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

A CO-OP Star Zrt írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

 

 • Kérelem teljesítésének határideje

A CO-OP Star Zrt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 6.1-6.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a CO-OP Star Zrt a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a CO-OP Star Zrt elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül a jogok érvényesítésére nincs lehetőség.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:                                        CO-OP STAR ZRT Kopányi Attila Értékesítési osztályvezető

Levelezési cím:                        5100 Jászberény Ady Endre u. 22. sz.

Telefonszám:                           + 36 57/411-411/12. mellék

E-mail cím:                              kopanyi.attila@coopstar.hu

 

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a CO-OP Star Zrt bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a CO-OP Star Zrt a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a CO-OP Star Zrt terheli. Ha a CO-OP Star Zrt-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A CO-OP Star Zrt az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a CO-OP Star Zrt úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a Felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

A CO-OP Star Zrt kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A CO-OP Star Zrt fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Facebook oldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett visszavonhatja a Nyereményjátékban való részvételi szándékát, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, mint aki elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.07.14. napjától érvényes.