„Játssz és nyerj!!!!” CO-OP STAR FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK-SOROZAT SZABÁLYZATA

 1. A játékok és a szervező

Jelen szabályzat a Co-op Star Zrt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/coopstarzrt Facebook oldalán futó Játssz és nyerj!játékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játékok), az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékokban?
 • A Játékokban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 • A Játékokban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Co-op Star Zrt. és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot illetve az Adatkezelési Tájékoztatót és azokat feltétel nélkül elfogadja. 
 •  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot illetve Adatkezelési Tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  
 • A Játékok lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játékok időtartama, menete

A játékok időtartama: 2024. 06. 26. – 2024. 07. 31. 

Sorsolás: A játék kihirdetését követő 7. napon

Eredményhirdetés: A sorsolás után legkésőbb 2 munkanappal 

Nyertesek száma:

Nyeremény: 5.000 Ft értékű kupon, mely a cooponline.hu webáruházban használható fel az eredményhirdetéstől számított 2 héten belül.

A játékok menete: 

A játékfelhívás alatt kommentben kell válaszolni a feltett kérdésre. A válaszadásban segítség a cooponline.hu weboldalon található. 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: írd meg kommentben…!). Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát.

A nyertes(eke)t a helyes megfejtők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játékok során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 2 munkanapon belül.

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • amennyiben a nyertes egy héten belül nem veszi át a nyereményt (ha a nyeremény friss-, vagy szezonális áru, akkor ez az idő lerövidül)
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg
 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények átvétele

A nyereményt elektronikus úton (e-mail vagy Facebook Messenger üzenet) juttatjuk el a nyertesnek. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. 

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatja az Érintetteket a nyereményjáték lebonyolítása során az általa kezelt személyes adatokról, a személyek adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.