„NYERJ 3 NAPOS BALATONI NYARALÁST AZ OSZTÁLYODDAL!” CO-OP STAR FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Co-op Star Zrt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/coopstarzrt Facebook oldalán futó „NYERJ 3 NAPOS BALATONI NYARALÁST AZ OSZTÁLYODDAL!játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
 • A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Co-op Star Zrt. és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot illetve az Adatkezelési Tájékoztatót és azokat feltétel nélkül elfogadja. 
 •  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot illetve Adatkezelési Tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2024. 03. 13. – 2024. 04. 17. 

Pályamunkák beérkezésének határideje: 2024. 04. 03.

Szavazás időszaka: 2024. 04. 04 – 2024. 04. 17.

Eredményhirdetés: 2024. 04. 19. 

Nyertesek száma: 1 osztály

Nyeremények: 3 napos balatoni nyaralás (kizárólag szállás) Balatonbogláron max. 30 fő részére. A 3 napos nyaralás az alábbi időpontokban választható: 

 • 2024. 05. 02 – 2024. 06. 15.
 • 2024. 09.01 – 2024. 09. 30.

A játék menete: 

Általános iskolás és középiskolás osztályoknak a Co-op Star logó kreatív felhasználásával kell egy osztálytablót készíteniük. Nem kitétel, hogy a teljes osztály szerepeljen a tablón. Fotó sem kötelező, akár rajzolt karakterábrázolás is lehetséges. Az elkészült tablókat e-mail-ben kell elküldeni a marketing@coopstar e-mail címre. A beérkezett műveket a Co-op Star Zrt. tölti fel Facebook oldalára. A feltöltött tablókra like-okkal lehet szavazni. A legtöbb like-ot kapó tabló lesz a nyertes. 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé.

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére:

 • ha az értesítő levélre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel e-mail-ben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. 

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények átvétele

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mail üzenetben egyeztetjük. 

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatja az Érintetteket a nyereményjáték lebonyolítása során az általa kezelt személyes adatokról, a személyek adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.