„NYERJ ÓRIÁS HÓEMBER DEKORÁCIÓT!!!” CO-OP STAR FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Co-op Star Zrt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/coopstarzrt Facebook oldalán futó „NYERJ ÓRIÁS HÓEMBER DEKORÁCIÓT!!!” játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős Co-op Star Zrt. és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot illetve az Adatkezelési Tájékoztatót és azokat feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot illetve Adatkezelési Tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2023. 12. 04. – 2023. 12. 17.

Sorsolás: 2023. 12. 18. 10 óra

Nyertesek száma: 6

Nyeremények: 6×1 db óriás felfújható hóember dekoráció

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 1 munkanapon belül.

A játék menete:

A játékfelhívás alatt fotót kell posztolni a boltban található hóemberrel. A képen a játékosnak is szerepelnie kell. A fotóhoz kommentben csatolni kell, melyik településen és üzletben készült a kép.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: írd meg kommentben…!). Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát.

A nyerteseket a helyes megfejtők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 munkanapon belül.

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 3 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • amennyiben a nyertes egy héten belül nem veszi át a nyereményt (ha a nyeremény friss-, vagy szezonális áru, akkor ez az idő lerövidül)
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények átvétele

A nyeremény átvétele a Co-op Star Zrt. üzleteiben lehetséges. A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyeremény átvételére az értesítést követően egy hétig van lehetőség.

Amennyiben a nyeremény friss, vagy romlandó áru, a nyertessel egyeztetjük a nyeremény átvételének időpontját.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatja az Érintetteket a nyereményjáték lebonyolítása során az általa kezelt személyes adatokról, a személyek adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.